LỜI KẾT

Kính Sợ Chúa

Đăng vào: 6 tháng trước

.

LỜI KẾT

Sự kính sợ Chúa phải được nung nấu trong lòng chúng ta bất kể là chúng ta đã tin Chúa bao lâu. Thật ra, nó là yếu tố chính để nhận ơn cứu rỗi.

Phaolô tuyên bố, “Những người kính sợ Đức Chúa Trời, Đạo cứu rỗi này đã được ban bố cho” (Công vụ 13:26).

Không có sự kính sợ thánh này, chúng ta sẽ không nhận biết nhu cầu cần được cứu.

Bất kể là bạn đang ở mức độ thuộc linh nào, tôi khích lệ bạn hãy cầu nguyện với tôi. Nếu bạn chưa đầu phục để Chúa Giê-su làm chủ, đây là lúc bạn hãy dâng đời sống mình cho Ngài. Bạn đã nghe Lời Chúa, và đức tin dấy lên trong lòng bạn. Nếu Thánh Linh đã thuyết phục bạn và bạn sẵn sàng quay khỏi thế gian và tội lỗi cùng dâng mình hoàn toàn cho Ngài thì đây là dịp tiện. Đây là lúc hãy quyết định đầu phục đời sống của bạn để Ngài làm Chủ. Đây là lúc để xác nhận điều này qua sự cầu nguyện.

Lạy Cha ở trên trời, trong Danh Chúa Giê-su, con hạ mình và đến với Ngài để tìm kiếm ơn thương xót và ân điển của Ngài. Con đã nghe Lời Ngài, và ước muốn để yêu mến, kính sợ và biết rõ Ngài bây giờ nung nấu

trong con. Con xin Chúa tha thứ vì con đã sống bất kính trước khi đến với Ngài. Con ăn năn tất cả những sự bất kính và giả hình mà con đã dung túng trong đời sống con.

 

Chúa Giê-su ơi, con trở lại cùng Ngài là Cứu Chúa và là Chúa của con. Ngài là Chúa của con và con dâng đời sống con hoàn toàn cho Ngài. Hãy đổ đầy con bằng tình yêu và sự kính sợ thánh của Ngài. Con muốn biết Ngài thân mật và sâu nhiệm hơn bất cứ ai hay điều gì mà con đã từng biết. Con nhận thấy con thiếu thốn và con nhờ cậy Thánh Linh và xin Ngài đầy dẫy con ngay bây giờ.

Chúa ơi, Lời Ngài hứa khi con hết lòng trở lại cùng Ngài thì Thánh Linh sẽ bày tỏ ảnh tượng thật và bản tính thật của Ngài cho con, và con sẽ được biến đổi từ vinh hiển đến vinh hiển. Giống Môise, con xin được thấy mặt Ngài. Trong nơi bí mật này con sẽ được thay đổi.

Chúa Giê-su ơi, cảm ơn Ngài về ơn thương xót và ân điển lớn lao mà Ngài dành cho con. Con xin dâng lên Ngài mọi vinh hiển, tôn trọng và ngợi khen về tất cả những gì Ngài đã làm và sắp làm từ nay cho đến đời đời. Amen.

 

Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài; là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Nguyện xin vinh quang, oai nghiêm, năng lực và uy quyền đều thuộc về Ngài từ trước mọi thời gian, hiện tại và cho đến đời đời. A-men.

Giuđe 24-25