THÊM CÁC CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ HY VỌNG

Thắp Sáng Hy Vọng

Đăng vào: 6 tháng trước

.

THÊM CÁC CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ HY VỌNG

Trong cuốn sách này có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về hy vọng, nhưng dưới đây tôi có liệt kê thêm một số câu để khích lệ.

Hy Vọng Để Sống Mỗi Ngày

Tôi tự nhủ, “CHÚA thuộc về tôi, cho nên tôi tin cậy nơi Ngài.”

Ca Thương 3:24

Hãy vui lên vì anh em đầy hi vọng. Lúc gặp khó khăn, hãy nhẫn nhục, phải luôn luôn khẩn nguyện.

Rô-ma 12:12

Đức tin là nắm chắc những gì mình hi vọng và vững tin vào những điều mình chưa thấy.

Hê-bơ-rơ 11:1

Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm Thánh Chúa trong lòng mình. Luôn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ người nào yêu cầu anh chị em giải thích về hi vọng của mình.

1Phi-e-rơ 3:15

Vì việc gì Thượng Đế làm cũng được cả!”

Luca 1:37

Nhưng CHÚA chăm sóc người kính sợ Ngài, và kẻ đặt hi vọng nơi tình yêu Ngài.

Thi Thiên 33:18

Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng của các ngươi trong Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương và đầy lòng cứu rỗi.

Thi Thiên 130:7

Những gì đã được ghi trong quá khứ là để dạy dỗ chúng ta. Thánh Kinh giúp chúng ta kiên nhẫn và khích lệ để chúng ta nuôi hi vọng.

Rô-ma 15:4

Tôi vui thích vâng theo luật lệ Chúa, sẽ không bao giờ quên lời Ngài.

Thi Thiên 119:16

Lạy CHÚA, xin hãy tỏ tình yêu Ngài đối với chúng tôi vì chúng tôi đặt hi vọng nơi Ngài.

Thi Thiên 33:22

Xin đừng quên lời hứa của Ngài cùng tôi, kẻ tôi tớ Chúa vì lời hứa đó mang cho tôi hi vọng.

Thi Thiên 119:49

Tôi cũng cầu xin Thượng Đế mở trí anh chị em để hiểu biết thêm về hi vọng mà Ngài đã kêu gọi chúng ta, đồng thời biết sự giàu có và vinh hiển của ân lành mà Thượng Đế đã hứa cho dân Ngài.

Ê-phê-sô 1:18

Cho nên khi Ngài hứa và thề thì hai điều ấy không thể thay đổi được. Hai điều ấy thúc giục chúng ta đến với sự che chở của Thượng Đế và giúp chúng ta mạnh dạn nắm chắc hi vọng đã cho chúng ta.

Hê-bơ-rơ 6:18

Cũng vậy, sự khôn ngoan rất ngọt ngào cho đời con. Nếu con tìm được sự khôn ngoan, con sẽ có hi vọng trong tương lai, ước vọng con sẽ không bị cắt đứt.

Châm Ngôn 24:14

Nhưng tôi nuôi hi vọng khi tôi suy nghĩ về điều nầy:Tình yêu CHÚA không bao giờ dứt; lòng nhân ái Ngài không hề ngưng.

Ca Thương 3:21-22

Tôi mòn mỏi vì trông đợi Ngài giải cứu tôi, nhưng tôi hi vọng nơi lời Ngài.

Thi Thiên 119:81

Ngài là nơi tôi ẩn náu và là cái khiên che chở tôi; tôi đặt hi vọng vào lời Ngài.

Thi Thiên 119:114

Nguyện những ai kính sợ Chúa vui mừng khi thấy tôi vì tôi đặt hi vọng nơi lời hứa của Ngài.

Thi Thiên 119:74

Nhờ Chúa Cứu Thế, anh chị em tin nhận Thượng Đế, là Đấng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và ban cho Ngài sự vinh hiển. Vì thế đức tin và hi vọng anh chị em được đặt trong Thượng Đế.

1Phi-e-rơ 1:21

Chúng tôi muốn mỗi người trong anh chị em tiếp tục chịu khó suốt đời để chắc chắn nhận lãnh điều mình trông mong.

Hê-bơ-rơ 6:11

Nguyền xin chính Chúa Giê-xu Cứu Thế và Thượng Đế Cha chúng ta thúc giục và thêm sức cho anh chị em trong mọi điều tốt lành về hành động lẫn lời nói. Thượng Đế đã yêu chúng ta,nên qua ân phúc Ngài đã ban cho chúng ta hi vọng tốt đẹp và sự thúc giục sẽ còn mãi mãi.

2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17

Hi vọng ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng vì Thượng Đế đã trút đầy tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta qua Thánh Linh mà Ngài đã cho chúng ta.

Rô-ma 5:5

Chúa ôi, tôi trông đợi Ngài giải cứu tôi, tôi sẽ vâng theo luật lệ Ngài.

Thi Thiên 119:166

Lý do chúng ta làm việc và chiến đấu là vì chúng ta hi vọng nơi Thượng Đế hằng sống, Cứu Chúa của mọi người và nhất là của các tín hữu.

1Ti-mô-thê 4:10

Hy Vọng Để Được Cứu Rỗi

Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giêxu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết.

1Phi-e-rơ 1:3

Để chúng ta được Thượng Đế chấp nhận qua ân phúc của Ngài, và chúng ta trở thành người thừa kế vì mang hi vọng sống đời đời.

Tít 3:7

Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế cứu mọi người đã đến rồi. Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hi vọng lớn lao và sự hiện đến vinh hiển của Thượng Đế cùng Đấng Giải Cứu là Chúa Giê-xu chúng ta.

Tít 2:11-13

Đức tin và sự hiểu biết đó do hi vọng vào sự sống đời đời mà Thượng Đế đã hứa từ thuở tạo thiên lập địa. Ngài không thể nói dối.

Tít 1:2

Nhưng chúng ta thuộc ban ngày nên phải tiết độ. Chúng ta hãy lấy đức tin và tình yêu thương mà tự vệ. Đội mũ sắt bằng hi vọng về sự cứu rỗi chúng ta.

1Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Đức tin và tình yêu mà anh chị em hiện có là vì hi vọng, một hi vọng đã dành sẵn cho anh chị em trên thiên đàng. Anh chị em học biết hi vọng đó khi nghe về lời của sự thật, tức Tin Mừng.

Cô-lô-se 1:5

Nếu chúng ta chỉ nuôi hi vọng về Chúa Cứu Thế trong đời nầy mà thôi thì chúng ta là người tội nghiệp nhất trong tất cả mọi người sống trên thế gian. Nhưng Chúa Cứu Thế đã thật sống lại từ trong kẻ chết—Ngài là người đầu tiên và là bằng chứng cho thấy rằng những người đã qua đời sẽ sống lại.

1Cô-rinh-tô 15:19-20