Ngưỡng Cửa Đức Tin

Bài 7: ĐỨC TIN KHÁC CẢM XÚC

trước
tiếp

Kinh Thánh:Gi 20:24-29IICo 5:17.

L Tht Trng Tâm: Công thức của đức tin là: (1) Tìm một lời hứa trong Lời Đức Chúa Trời về điều nào mà bạn đang tìm kiếm. (2) Tin Lời Đức Chúa Trời. (3) Đừng nhìn nghịch cảnh. (4) Ngợi khen Chúa về sự đáp lời.

Smith Wigglesworth, người của đức tin, có lần đã nói, “Tôi không thể hiểu Đức Chúa Trời bằng cảm xúc. Tôi không thể hiểu Chúa Jêsus Christ bằng cảm xúc. Tôi chỉ hiểu Đức Chúa Cha và Jêsus Christ bằng những gì Lời Đức Chúa Trời nói về Ngài. Đức Chúa Trời như thế nào thì Lời Chúa nói tất cả về Ngài như thể ấy. Chúng ta cần làm quen với Ngài qua Lời Đức Chúa Trời.”

Rất nhiều người gắng sức làm quen với Đức Chúa Trời bằng cảm xúc của họ. Khi họ cảm thấy vui, họ nghĩ Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của họ. Khi họ cảm thấy không vui, họ nghĩ Ngài không nghe họ. Đức tin của họ dựa trên cảm xúc, trong khi đó đáng lý phải đặt trên Lời Đức Chúa Trời.

1.      Đức Tin của Thô-ma

Gi 20:24-29

24Lúc y, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), mt trong mười hai s đ, không có mt vi các môn đ khi Đc Giê-su đến .

25Nghe các môn đ kia bo h đã thy Chúa, ông nht quyết: “Nếu tôi không thy du đinh bàn tay Ngài, không đt ngón tay tôi vào du đinh đó và không đt tay tôi vào hông Ngài, thì tôi không tin !”

26Tám ngày sau, các môn đ Chúa li hp nhau, Thô ma cũng có mt. Ca ngõ đu đóng cht, nhưng Chúa Jêsus đến đng gia h, chào mng: “Bình an cho các con !”

27Ri Ngài bo Thô-ma: “Hãy đt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy ly tay đt vào hông Ta! Đng nghi ng, nhưng hãy tin !

28Thô-ma thưa: Ly Chúa ca con và Đc Chúa Tri ca con .”

29Đc Giê-su bo Thô-ma: “Có phi con tin vì thy Ta không? Phước cho nhng người chưđược  thy mà đã tin Ta.”

Thô-ma là người đặt đức tin trên cảm giác của mình. Ông nói ông sẽ không tin trừ khi chính mắt ông thấy dấu đinh trong tay Jesus, và chính tay ông sờ dấu đinh này. Ông dựa vào những gì ông thấy và sờ, không phải trên những gì Đức Chúa Trời phán.

Ngày nay chúng ta có nhiều “Cơ Đốc Nhân kiểu Thô-ma”, là những người chỉ tin điều họ cảm thấy, thấy, nghe, hay sờ. Đức tin thật nơi Đức Chúa Trời thì dựa trên Lời Đức Chúa Trời. Đức tin thật sẽ nói, “Nếu Đức Chúa Trời phán Lời Ngài là đúng, thì nó đúng.” Tin Đức Chúa Trời là tin Lời của Ngài. Nếu Lời Đức Chúa Trời nói Ngài nghe lời cầu nguyện tôi, tôi biết rằng Ngài nghe tôi, bởi vì Lời Đức Chúa Trời không thể nói dối được.

Nếu đức tin chúng ta dựa trên cảm xúc, chúng ta đang vận dụng niềm tin thiên nhiên của con người, chúng ta không thể nhận kết quả thuộc linh bằng niềm tin thiên nhiên của con người. Chúng ta phải vận dụng đức tin của Kinh Thánh, tin nơi Lời Đức Chúa Trời.

Có lần tôi cầu nguyện cho một phụ nữ đã xin cầu nguyện chữa lành nhiều lần, nhưng bà không nhận được sự chữa lành. Sau khi tôi cầu nguyện, bà nói ngay, “Tôi vẫn chưa được lành. Xin cầu nguyện lại.” Tôi cầu nguyện trở lại,và khi tôi cầu nguyện xong, bà cũng nói tương tự như thế.

Sau khi cầu nguyện ba lần mà dường như không thấy kết quả gì, tôi hỏi rằng, “Khi nào thì bà bắt đầu tin là bà được lành?”

Bà ta nói, “Vâng, khi tôi được chữa lành.”

Tôi nói với bà, “Đến lúc đó thì bà còn tin chi nữa? Dường như tôi thấy lúc đó bà mới biết.”

Ai cũng có thể tin được những gì mình cảm biết, nghe, hay thấy. Chúng ta liên tục sống và làm việc trong lĩnh vực vật lý, và rõ ràng lúc đó chúng ta phải bước đi bởi mắt thấy. Nhưng khi liên quan đến những điều thuộc Kinh Thánh, là những điều thuộc linh, chúng ta không bước đi bởi mắt thấy nữa; chúng ta phải bước đi bởi đức tin.

2.      Sự Chữa Lành Từ Tâm Linh

Sự chữa lành của Đức Chúa Trời là sự chữa lành từ tâm linh. Nếu khoa học y học chữa lành, chỉ chữa lành qua thể xác. Khoa Học Cơ đốc chữa lành qua tâm trí. Nhưng khi Đức Chúa Trời chữa lành, thì Ngài chữa lành qua tâm linh.

IICo 5:17

17Vì vy nếu ai trong Đc Cơ Đc, người y là mt sinh vt mi; nhng điu cũ đã qua đi, kìa mi s đu tr nên mi.

Cách nhận sự chữa lành thuộc linh, hay sự chữa lành thiên thượng, nơi Đức Chúa Trời cũng giống như cách nhận sự tái sanh, tức là sự sanh lại của tâm linh. Khi bạn được tái sanh, thì đó không phải là thân thể bạn được tái sinh, bởi vì thân thể bạn vẫn y như trước đây. Khi Phao lô nói, “Vì vậy nếu ai ở trong Đức Cơ Đốc, người ấy là một sinh vật mới…,” ông không nói về việc thân thể con người được dựng nên mới. Sự tái sanh không thay đổi thân thể vật lý. Sau khi bạn được cứu, dĩ nhiên con người bề trong phải kiểm soát thể xác vật lý, nhưng chính con người bề trong này mới được tái sanh.

Sự tái sanh là sự sanh lại của tâm linh con người. Chúa Jêsus phán, “Thể xác sinh ra phần xác, Thánh Linh sinh hạ phần linh” (Gi 3:6). Chúng ta không thể nói ngay là điều gì xảy ra bên trong một người, bởi vì nó xảy ra bên trong tâm linh con người. Nhưng nếu một người bước đi theo ánh sáng mà mình đã nhận, thì dần dà sự đổi mới sẽ trở nên rõ ràng.

Chúng ta thường mắc lỗi lầm, khi chúng ta thấy người ta tiến lên bục giảng, cầu nguyện, khóc lóc, nhảy múa, ôm lấy mọi người, ra vẻ rất sung sướng. Sau đó chúng ta không thấy họ cứ tiếp tục ở trong Hội thánh. Chúng ta cứ nghĩ là họ đã nhận điều gì đó kỳ diệu nơi Chúa, nhưng thật ra nó chỉ là một kinh nghiệm mang tính cảm xúc, chớ không phải là sự tái sanh thật.

Vào thời điểm khác chúng ta thấy người ta tiến lên bục giảng để tin Chúa, nhưng lại không bày tỏ chút cảm xúc nào. Chúng ta thắc mắc không biết họ có nhận được gì nơi Chúa không. Chúng ta nghĩ họ không thật lòng cầu nguyện tin Chúa. Tuy nhiên nhiều người trong số này đã trở thành những Cơ Đốc Nhân xuất chúng theo Chúa trọn đời. (Đây là một ví dụ khác về đức tin dựa trên các giác quan vật lý).

Đương nhiên tôi tin vào cảm xúc, nhưng tôi phải đặt nó sau cùng. Lời Đức Chúa Trời phải đứng trước, đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời là thứ hai, rồi cảm xúc là sau cùng. Rất nhiều người đảo ngược thứ tự đặt cảm xúc trước, đức tin nơi cảm xúc của họ thứ hai, rồi Lời Đức Chúa Trời là sau cùng. Những người này không bao giờ thành công cả.

Bước đi trong thiên nhiên, chúng ta phải đi bởi các giác quan vật lý. (Ví dụ, nếu chúng ta băng qua đường, mắt chúng ta cho chúng ta biết có xe cộ đang chạy, chúng ta phải đợi cho đến khi xe chạy qua). Nhưng rất nhiều người cố gắng tin Đức Chúa Trời bằng đức tin thiên nhiên, là đức tin vật lý, và nếu các giác quan vật lý bảo họ không phải vậy, thì họ tin nó không phải vậy. Giác quan vật lý không có liên hệ gì với Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời là thật, bất kể giác quan hay hoàn cảnh của chúng ta “Hi Đc Giê-Hô-Va, li Ngài được vng lp đi đi trên tri” (Thi 119:89).

3.      Công Thức Của Đức Tin

Đây là công thức của đức tin mà bạn có thể vận dụng cho bạn:

Trước hết, phải có Lời Đức Chúa Trời cho bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm; thứ hai, tin nơi Lời Đức Chúa Trời; thứ ba, từ chối nhìn vào nghịch cảnh, hay những gì các giác quan vật lý nói cho bạn biết, và, thứ tư, ngợi khen Đức Chúa Trời về sự đáp lời.

Theo bốn bước này, thì bạn sẽ luôn luôn nhận được kết quả. Đây là bốn bước để nhận sự giải cứu, sự chữa lành, và sự đáp lời cầu nguyện, hay bất cứ điều gì bạn tìm kiếm nơi Chúa.

4.      Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Hi Đc Giê-Hô-Va, li Ngài được vng lp đi đi trên tri” (Thi 119:89).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đo, ch ly nghe làm đ mà la di mình…” (Gia 1:22)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận