Ngưỡng Cửa Đức Tin

Bài 4: ĐỨC TIN NHÌN THẤY SỰ ĐÁP LỜI

trước
tiếp

Kinh Thánh: Ch 4:20-22He 13:5-64:14Mac 11:23

L Tht Trng Tâm: Đức tin thấy được câu trả lời khi liên tục nhìn vào Lời Đức Chúa Trời.

Trong các bài học qua, chúng ta đã học biết đức tin không phải là điều gì đó chúng ta có được nhờ việc làm của chúng ta. Chúng ta cũng biết được đức tin không phải là hy vọng, rằng chúng ta sẽ thấy được sự đáp lời trong tương lai; mà đức tin là tin rằng chúng ta có sự đáp lời ngay bây giờ. Con mắt đức tin thấy được là sự đáp lời đã xảy đến rồi.

Ch 4:20-22

20Hi con, hãy chăm ch v các li Ta; khá nghiêng tai nghe nhng bài ging thuyết Ta.

21Các li y ch đ xa khi mt con, hãy gi ly nơi lòng con.

22Vì li y là s sng cho người nào tìm kiếm được nó,và s khe mnh cho toàn thân th ca h.

Để ý là câu Kinh Thánh này nói, “Hãy đ li y (li ta) ch ri khi mt con …” Nhiều người thất bại bởi vì họ cứ thấy họ thất bại. Nếu họ bị bệnh, họ cứ nghĩ là họ sắp chết.

Lời Đức Chúa Trời nói, “chính Ngài (Jêsus) gánh s đau yếu ca chúng ta, và mang bnh tt ca chúng ta” (Mat 8:17). Nếu bạn để Lời Đức Chúa Trời ở trước mắt bạn, thì chắc chắn bạn thấy mình không có bệnh tật hay đau yếu gì cả. Bạn sẽ thấy mình được khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nếu bạn không thấy mình khỏe mạnh, thì Lời Đức Chúa Trời đã rời khỏi mắt bạn. Và dù Đức Chúa Trời muốn sức khỏe thành thực tế trong đời sống bạn, song Ngài không thể làm được, bởi vì bạn không hành động theo Lời Ngài.

Cũng để ý câu 22, “Vì li y (Li Ta) là s sng cho người nào tìm được nó và sc khe cho toàn thân th h.” Từ Hêbơrơ “sức khỏe” ở đây cũng được dịch là “thuốc”. Nói cách khác, “Các Lời Ta là thuốc chữa cho toàn thân thể của họ.”

Hai câu đầu của đoạn này cho chúng ta biết những lời hướng dẫn để nhận loại thuốc này. Những lời hướng dẫn này là gì? (“Để ý,” tức là nghiên cứu Lời Chúa, và “giữ lấy nơi lòng con,” tức là vâng theo Lời Chúa.)

Thuốc chữa của Đức Chúa Trời là gì? “Li Ta là s sng cho người nào tìm được nó, và là thuc cha cho toàn thân th h.” Nhưng phải uống thuốc theo lời hướng dẫn mới mong được lành bệnh. Và một trong những lời hướng dẫn ấy là, “Các lời ấy (lời ta) chớ để xa mắt con,”tức là cứ nhìn vào những gì được phán trong Lời Đức Chúa Trời.

Rất nhiều người cầu nguyện, cầu nguyện, nhưng họ không bao giờ thấy họ được sự đáp lời. Họ chỉ thấy mọi thứ càng tồi tệ hơn. Họ cứ nhìn vào những điều không phù hợp với Lời Chúa. Họ nhìn vào triệu chứng, vào hoàn cảnh, và vào chính họ. Vì vậy họ sống trong sự vô tín và hủy đi hiệu quả của những lời họ cầu nguyện.

Hãy chú tâm vào sự đáp lời. Hãy thấy được là mình đã nhận rồi. Hãy liên tục khẳng định, cả khi đối diện với bằng cớ trái ngược, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của bạn bởi vì Lời Đức Chúa Trời nói vậy. Đó là lúc bạn nhận được kết quả.

Bạn phải tin là bạn đã nhận trước khi bạn nhận. “Bt c điu gì các con cu nguyn và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con s được như vy.” (Mac 11:24). Đức Tin đến trước khi nhận lãnh.

Có nhiều người nói, “Tôi sẽ không tin điều gì tôi không thấy.” Vậy mà trong tự nhiên chúng ta lại tin nhiều điều chúng ta không thấy. Cả thế giới trở nên hoảng sợ khi mà bom nguyên tử bùng nổ, phóng thích chất phóng xạ vào khí quyển. Bạn không thể thấy hay cảm nhận nó, tuy nhiên nó là một sức mạnh hủy diệt.

1.      Đức Tin Nghịch Với Hoàn Cảnh

He 13:5-6

5… Vì Chúa ha: “Ta không bao gi lìa con, chng bao gi b con!

Có phải chúng ta đang mạnh dạn nói Chúa là Đấng Giúp Đỡ chúng ta không? Chúng ta hãy nói như vậy.

Một người chị em nọ kêu lên, “Thôi rồi, xin cả hội thánh cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy dường như là Chúa đã bỏ tôi. Tôi không biết nên là tôi có chịu nỗi không. Tôi hy vọng là tôi có thể chịu nỗi. Xin cầu nguyện cho tôi để tôi trung tín cho đến cuối cùng.” Lời này thường được nghe trong các buổi nhóm cầu nguyện và làm chứng. Nhưng đó không phải là những gì Chúa bảo chúng ta phải nói!

Có nhiều người mạnh dạn nói, “Tôi bị tả tơi, tôi đã bị đánh bại. Ma quỷ đã hãm áp tôi.” Nhưng chúng ta thấy trong Kinh Thánh không chỗ nào Chúa bảo chúng ta mạnh dạn nói như thế.

Đức Chúa Trời phán, “Ta không bao gi lìa con, chng bao gi b con!” Nên chúng ta mạnh dạn nói: “Chúa là Đấng Giúp Đỡ tôi.”

Chúng ta hãy chấm dứt nói những điều không hợp với Lời Chúa, mà bắt đầu nói như Lời Chúa nói. Hãy nói Chúa là Đấng Giúp Đỡ bạn. Hãy nói Chúa là Đấng Chữa Lành bạn. Hãy nói Chúa là Đấng cất đi sự đau yếu và mang bệnh tật của bạn. Hãy liên tục nói về những gì Lời Chúa nói. Hãy liên tục tin Lời Chúa nói.

Nghĩ bậy, tin bậy, và nói bậy là những điều sẽ đánh bại bạn. Ma quỷ không thể đánh bại bạn, bởi vì Chúa Jêsus đã đánh bại ma quỉ cho bạn rồi. Satan không đánh bại bạn được mà ban tự đánh bại mình. Nếu nó đánh bại được là vì bạn cho phép nó, hoặc là vì bạn không biết mà đã chấp nhận thất bại.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời Ngài để hướng dẫn chúng ta tin điều đúng. Nếu chúng ta nghĩ đúng, tin đúng, thì chúng ta cũng sẽ nói đúng.”Chúa là Đấng Giúp Đỡ tôi.” “Chúa là sức mạnh của tôi.”

2.      Đức Tin “Nói Ra” Sự Đáp Lời

Đức tin thật nơi Lời Chúa sẽ nói rằng nếu Đức Chúa Trời phán vậy, thì nó phải vậy. Nếu Đức Chúa Trời phán, “…nhơn ln đòn ca Ngài mà anh em đã được cha lành.” (IPhi 2:24 BNC), thì chúng ta đã được chữa lành. Nếu Ngài phán, “Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em y theo sự giàu sang vinh hiển của Ngài trong Đức Cơ Đốc Giê-su” (Phi 4:19), thì Ngài làm vậy. Nếu Lời Đức Chúa Trời nói, “…Chúa là sc mnh ca đi sng tôi.” (Thi 27:1), thì Ngài là như vậy.

Nói cách khác, đức tin thật nói Đức Chúa Trời chỉ nói về tình trạng của một người theo những gì Lời Đức Chúa Trời nói mà thôi. Hễ Lời Đức Chúa Trời nói chúng ta có điều gì thì chúng ta cũng sẽ có điều ấy. Hễ Lời Chúa nói chúng ta thể nào, chúng ta cũng thể ấy. Nếu Đức Chúa Trời phán chúng ta là mạnh mẽ, thì chúng ta mạnh mẽ. Nếu Ngài phán chúng ta được chữa lành, thì chúng ta được chữa lành. Nếu Ngài phán Ngài chăm sóc tôi, thì Ngài chăm sóc.

He 4:14.

14Vy,vì chúng ta có v thượng tế vĩ đi đã vượt qua các tng tri là Đc Giê-su,Con Đc Chúa Tri, nên chúng ta hãy gi vng nim tin.

Vì Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta và hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ở trên trời, đang cầu thay cho chúng ta, nên chúng ta nhận được sự đáp lời cầu nguyện ngay hiện tại. Tra cứu từ “niềm tin” được dịch ở câu trên trong tiếng Hy Lạp, thì nghĩa của câu này là, “Chúng ta hãy giữ vững để nói chính xác như vậy.”

Chúa Jêsus ở trên trời, đang đại diện cho chúng ta tại ngai Đức Chúa Trời. Ngài đang phán, “Ta đã thay thế các con, Ta đã chết thay cho các con.” Chúa Jêsus không chết cho chính Ngài. Ngài không cần cứu chuộc chính Ngài, bởi vì Ngài không bị hư mất. Ngài đã chết cho chúng ta. Ngài trở thành Đấng Thay Thế cho chúng ta. Ngài cất tội lỗi của chúng ta. Ngài mang bệnh tật của chúng ta và gánh đau yếu của chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta, sống lại từ kẻ chết vì chúng ta, và thăng thiên vì chúng ta. Bây giờ Ngài đang ở trên trời và phán rằng, “Ta đã làm tất cả điều đó cho các con,” và chúng ta ở dưới đất này phải duy trì để nói giống như những gì Ngài đã phán.

Mac 11-23

23…Tht Ta nói cùng các con, ai bo ngn núi ny: Hãy ct lên và ném xung bin, mà  lòng không  chút nghi ng, nhưng tin nhng gì mình nói s xy ra thì s đt được.

Bạn có đức tin trong tấm lòng đối với Chúa mà không nói ra gì cả thì không thành vấn đề. Như thế thì sẽ không tác động gì. Không chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta nên làm thế.

Đức tin cứ giữ trong lòng thì không bao giờ đem đến cho bạn sự chữa lành thân thể, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay sự đáp lời cầu nguyện. Ngược lại đức tin trong tấm lòng phóng thích qua môi miệng thì sẽ mang lại nhiều kết quả.

3.      Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Các li y (li ca ta) ch xa khi mt con…” (Ch 4:21).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận