Ngưỡng Cửa Đức Tin

Bài 1: NHẬN ĐỨC TIN BẰNG CÁCH NÀO?

trước
tiếp

Kinh Thánh:Ro 10:8-10,13,14,17Cong 11:13-1414:7-108:5-8

L Tht Trng Tâm: Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mọi người con đường đức tin.

Chúng ta đọc He 11:6“Không có đc tin thì không th nào đp lòng Đc Chúa Tri; vì người đến gn Đc Chúa Tri phi tin Ngài thc hu và Ngài tưởng thưởng nhng ai hết lòng tìm kiếm Ngài.”

Nếu chúng ta không có cách nào để nhận đức tin mà Đức Chúa Trời lại đòi hỏi chúng ta phải có đức tin, thì chúng ta có quyền thách thức sự công chính của Ngài. Nhưng nếu Ngài đã đặt trong tay chúng ta những phương tiện sản sinh ra đức tin, thì việc chúng ta có đức tin hay không là trách nhiệm của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta biết làm thế nào để nhận đức tin. Nếu chúng ta không có đức tin, thì đó không phải là lỗi của Đức Chúa Trời. Đổ lỗi cho Chúa vì mình thiếu đức tin là thiếu hiểu biết. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mọi người con đường đức tin.

1.      Đức Tin để Được Cứu

Sứ đồ Phao Lô nói rằng chúng ta được cứu bởi đức tin. “Thật nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là ơn cứu độ Đức Chúa Trời ban” (Eph 2:8). Nhưng làm sao bạn nhận được đức tin để được cứu?

Ro 10:8-10,13,14,17

8Nhưng chúng ta s nói gì? Nói đo gn ngươi, trong ming ngươi và trong lòng ngươi; đây là đo đc tin mà chúng tôi truyn ging.

9Vì nếu ming ngươi xưng nhn Đc Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rng Đc Chúa Tri đã khiến Ngài t chết sng li thì ngươi s được cu.

10Vì tin trong lòng thì được s công chính, và xưng nhn nơi ming thì được s cu ri…

13Tt c người nào kêu cu danh Chúa đu được cu.

14Nhưng làm sao h có th kêu cu cùng Đng h không tin? Làm sao h có th tin Đng h chưa nghe? Làm sao h có th nghe khi không có người truyn ging? …

17Vy, có đc tin là do nghe, và nghe là khi Li Đc Cơ Đc được truyn ging.

Sau khi nghiên cứu đoạn Kinh Thánh trích ở trên, một người muốn được cứu cần phải làm ba bước gì? (1. Xưng Nhận, 2. Tin, 3. Tiếp Nhận.) Theo câu 13, thì sự cứu rỗi này dành sẵn cho ai? (Bất cứ ai.) Theo câu 17, thì đức tin đến từ đâu? (Từ việc nghe Lời Đức Chúa Trời.)

Cong 11:13-14.

13Ông ta thut cho chúng tôi rng ông (Ct Nây)đã thy mt thiên s xut hin ti nhà mình và bo: “ Hãy sai người đến Gip bê tìm Simôn gi là Phierơ.

14Người y s bo cho ông biết li Chúa; nh đó ông và c nhà ông s được cu.”

Đức Chúa Trời bảo Cọt-nây sai người mời Phierơ để nói cho ông biết kế hoạch cứu rỗi. Trong sứ    mạng trọng đại ghi ở Mac 16:15-18 Chúa Jêsus bảo các môn đệ của Ngài, “Hãy đi khp thế gii, truyn ging Phúc Âm cho mi người …” Cọt-nây trước đây chưa nghe Phúc Âm vinh hiển này. Ông chưa được cứu. Đức Chúa Trời bảo Cọt-nây sai người mời Phierơ đến nói cho ông biết kế hoạch cứu rỗi.

Tại sao Cọtnây phải sai người mời Phierơ? Tại sao thiên sứ không giải thích kế hoạch cứu rỗi cho Cọt-nây? (Thiên sứ không thể giảng Phúc âm. Đức Chúa Trời đã ban nhiệm vụ này cho con người).

Câu “Người ấy sẽ bảo cho ông biết lời Chúa; nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu” cho chúng ta thấy được rằng con người được cứu qua việc nghe lời Chúa! Lý do nói như thế là bởi vì “ có đức tin là do nghe , và nghe là khi Lời Đức Cơ Đốc được truyền giảng (Ro 10:17).

2.      Đức Tin Để Được Chữa Lành

Cong 14:7-10

7 đó h (Phao-lô và Ba-na-ba) tiếp tc truyn ging Phúc Âm.

8Ti Lít-tra, có mt người lit chân, t lúc sơ sinh không bao gi đi được.

9Anh ngi nghe Phao lô ging dy. Phao lô nhìn chăm mt anh, thy anh có đc tin đ có th cha lành được.

10lin ln tiếng bo: “ Anh hãy đng thng lên!” Anh nhy lên và bước đi.

Lần kia, có người nọ đọc Lời Chúa cẩu thả đã nhận định về đoạn Kinh Thánh này, “Há chẳng phải Phao lô đã chữa lành người đó một cách kỳ diệu sao?” Tuy nhiên, Phao Lô không chữa lành người đó. Người đó không được lành bởi vì Phaolô là sứ đồ. Người đó không được chữa lành nhờ đức tin của Phaolô. Chính người đó đã có đức tin.

Phao Lô đã làm ba điều:

  1. Ông rao giảng Phúc Âm (c. 7)
  2. Ông nhận biết người này có đức tin để được chữa lành (c. 9)
  3. Ông bảo người này đứng dậy bước đi (c. 10). Người bại liệt đã làm ba điều:
  • Người này nghe Phao lô giảng (c. 9).
  • Người này có đức tin để được lành (c. 9)
  • Người này nhảy lên và bước đi (c. 10)

Người này không được lành bởi quyền năng của Phao Lô. Chính người này có đức tin để được lành. Người này nhận được đức tin để được lành từ đâu? Từ việc nghe Phao Lô giảng. Phao Lô giảng cái gì? Phao Lô giảng Phúc Âm. Phao Lô giảng Phúc Âm cứu rỗi và chữa lành: “tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và cả người Hy Lạp nữa” (Ro 1:16).

Chú thích cuối trang của bản Kinh Thánh Scofield đề cập đến câu này như sau, “Từ ‘Sự Cứu Rỗi’trong tiếng Hy lạp và Hêbơrơ hàm ý một ý niệm về sự giải cứu, sự an toàn, sự gìn giữ, sự chữa lành và sức khỏe.” Vì vậy, Phao Lô nói là, “Tôi không hổ thẹn về Phúc Âm Đấng Christ vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời đem sự giải cứu, sự an toàn, sự gìn giữ, sự chữa lành và sức khỏe.” Phao Lô giảng một Phúc Âm trọn vẹn, chớ không giảng Phúc Âm nửa vời.

Cong 8:5-8

5Phi líp xung mt thành ph min Sa-ma-ri, truyn ging Đc Cơ Đc cho dân chúng.

6Đoàn dân đông chăm chú nghe Phi líp ging. Mi người đu nghe ông ging và thy các du l ông làm.

7Nhiu tà linh hét lên mà xut khi nhng người b ám. Nhiu người bi lit và què qut được cha lành.

8Nên thành ph tràn ngp nim vui.

Các câu Kinh Thánh trên đã ghi lại các phép lạ lớn lao xảy ra là do kết quả của việc Phi líp truyền giảng về Đấng Christ. Tân ước không biết đến Đấng Christ nào khác ngoài Đấng Christ hay Chữa Lành. Sự chữa lành thân thể là một phần của Phúc Âm. Nếu ngày nay không có Phúc Âm chữa lành thì cũng không có Phúc Âm cứu rỗi.

3.      Đức Tin Thực Hành

  1. C. Nelson, là một mục sư Báp-tít nổi tiếng trong nhiều năm đã nói, “Sự chữa lành là một phần của Phúc Âm. “Khi còn làm mục sư hội thánh tại Detroit, Michigan vào năm 1921, ông bị xe hơi đụng. Bác sĩ nói chân trái của ông có lẽ phải bị cưa. Nếu không cưa thì nó cũng tê liệt.

Khi ông nằm trên giường, câu Kinh Thánh trong Gia 5:14,15 đã đến với ông: “Có ai trong anh em yếu đau, hãy mi các trưởng lão ca hi thánh đến, đ h nhân danh Chúa xc du ri cu nguyn cho mình. Li cu nguyn bi đc tin s cu cha người bnh; Chúa s đ người y dy. Nếu người bnh phm ti cũng s được tha.”

Tiến sĩ Nelson cố bào chữa mình với Chúa rằng nhiều người không thực hành mạng lệnh này trong hội thánh của ông. Chúa nhắc ông rằng ông có quen bốn người bạn đầy dẫy Thánh Linh, là những người tin nơi sự chữa lành, và Ngài bảo Tiến sĩ Nelson gọi họ đến cầu nguyện cho ông. Họ đã đến nhà ông, xức dầu và dâng lời cầu nguyện đức tin cho ông. Ông đã được lành bệnh. Chân ông không phải cưa, cũng không bị tê liệt. “Vy, có đc tin là do nghe, và nghe là khi Li Đc Cơ Đc được truyn ging.”

Cách đây nhiều năm, khi còn là một thiếu niên của Báp-tít, tôi đã nằm trên giường bịnh. Khi tôi đọc cuốn Kinh Thánh thuộc “phái giám lý” của bà tôi, tôi nhận biết rằng tôi chỉ nghe một phần, chớ chưa hề được nghe Phúc Âm trọn vẹn. Tôi càng đọc, tôi càng thấy rằng tôi không phải chết. Tôi càng nghiên cứu Kinh Thánh, tôi càng nhận biết rằng tôi có thể được lành bệnh.

Dĩ nhiên, ma quỉ cũng đến nhắc tôi nhớ lại tất cả nghi ngờ và vô tín tôi đã nghe giảng trước đây. Nó nói với tôi rằng sự chữa lành không còn nữa. (May thay, nó không nhắc tôi nhớ là đức tin cũng không còn). Tôi cũng phải tranh chiến với lời dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành nếu Ngài muốn. (Tuy nhiên, nói như thế là nhục mạ Đức Chúa Trời còn thậm tệ hơn là nói Ngài không thể chữa lành).

Tôi đọc ở Mac 5:34 có ghi Chúa Jêsus nói với người đàn bà bị bịnh xuất huyết rằng, “Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khỏe mạnh. “Chúa Jêsus không nói quyn năng ca Ngài đã cha lành bà; Ngài nói, “Con ơi, ĐC TIN CON đã cha lành cho con…” Khi tôi thấy được điều này, thì tôi cũng biết là nếu đức tin của bà đã chữa lành cho bà, thì đức tin của tôi cũng chữa lành cho tôi. Và, cảm tạ Chúa, đức tin của tôi đã chữa lành tôi.

Bệnh bại liệt của tôi biến mất, tim tôi trở lại bình thường, và kể từ lúc đó tôi luôn nhảy múa, rao giảng Phúc Âm trọn vẹn trên năm mươi năm.

4.      Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Vy, có đc tin là do nghe, và nghe là khi li Đc Cơ Đc được truyn ging.” (Ro 10:17)

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đo, ch ly nghe làm đ mà la di mình…” (Gia 1:22)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận