Ngưỡng Cửa Đức Tin

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Tác giả:

Kenneth E.Hagin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

3777

Dịch giả:

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

26 bài học đức tin từ Kenneth E. Hagin


Bài 1: NHẬN ĐỨC TIN BẰNG CÁCH NÀO?. 2
 1. Đức Tin để Được Cứu. 2

 2. Đức Tin Để Được Chữa Lành. 3

 3. Đức Tin Thực Hành. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 2: ĐỨC TIN LÀ GÌ ?. 3
 1. Đức Tin Tâm Trí khác Đức Tin Tấm Lòng. 3

 2. Đức Tin của Thô-ma khác Đức Tin của Ápraham.. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 3: ĐỨC TIN KHÁC HY VỌNG.. 3
 1. Đức Tin Là Bây Giờ. 3

 2. Chúng Ta Nhận Đức Tin Bằng Cách Nào?. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 4: ĐỨC TIN NHÌN THẤY SỰ ĐÁP LỜI 3
 1. Đức Tin Nghịch Với Hoàn Cảnh. 3

 2. Đức Tin “Nói Ra” Sự Đáp Lời 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 5: ĐỨC TIN THỰC HÀNH (PHẦN 1). 3
 1. Đức Tin Thực Hành Trong Cựu Ước. 3

 2. Đức Tin Thực Hành Trong Tân Ước. 3

 3. Đức Tin Thực Hành Trong Thế Kỷ Hai Mươi 3

 4. Câu Gốc Học Thuộc: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 6: ĐỨC TIN THỰC HÀNH (PHẦN 2). 3
 1. Ân Tứ Thánh Linh: Một Ân Tứ Chúa Đã Ban Cho Rồi 3

 2. Ân Tứ Thánh Linh: Một Kinh Nghiệm Thuộc Linh. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 7: ĐỨC TIN KHÁC CẢM XÚC. 3
 1. Đức Tin của Thô-ma. 3

 2. Sự Chữa Lành Từ Tâm Linh. 3

 3. Công Thức Của Đức Tin. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 8: TIN TRONG LÒNG LÀ TIN NHƯ THẾ NÀO (PHẦN1). 3
 1. Con Người Là một Linh. 3

 2. Con Người Bề Trong. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 9: TIN TRONG LÒNG LÀ TIN NHƯ THẾ NÀO(PHẦN 2). 3
 1. Lời Đức Chúa Trời-Chìa Khóa Dẫn Đến Đức Tin Của Tấm Lòng. 3

 2. Sự Bình An-Kết Quả Đức Tin Của Tấm Lòng. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 10: LỜI CÔNG BỐ: CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ ĐỨC TIN.. 3
 1. Sự Xưng Tội Của Nười Do Thái 3

 2. Sự Xưng Nhận Của Tội Nhân Ngày Nay. 3

 3. Công Nhận Công Khai 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng. 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 11: LỜI CÔNG BỐ PHỤC HỒIMỐI THÔNG CÔNG ĐỔ VỠ.. 3
 1. Lời Xưng Nhận Đem Đến Sự Tha Thứ. 3

 2. Sự Tha Thứ Phục Hồi Mối Thông Công. 3

 3. Sự Tha Thứ Trong Sự Chữa Lành. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 12: CÔNG BỐ LỜI CHÚA GÂY DỰNG ĐỨC TIN.. 3
 1. Năm Phần Trong Lời Công Bố. 3

 2. Lời Công Bố Có Tác Động Rao Giảng Lời Chúa. 3

 3. Lời Công Bố Xua Tan Nỗi Lo Sợ. 3

 4. Lời Công Bố Gia Tăng Đức Tin. 3

 5. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 13: CÔNG BỐ ĐẶC QUYỀN TRONG ĐẤNG CHRIST CỦA TÍN HỮU.. 3
 1. Khám Phá Đặc Quyền Của Chúng Ta Trong Đấng Christ. 3

 2. Được Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Của Kinh Luật. 3

 3. Được Giải Cứu Khỏi Quyền Lực Sa Tan. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng. 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 14: LỜI CÔNG BỐ ĐÚNG VÀ LỜI CÔNG BỐ SAI 3
 1. Lời Công Bố Đúng Và Lời Công Bố Sai 3

 2. Chiến Thắng Nỗi Sợ Và Nghi Ngờ. 3

 3. Công Bố Lời Đức Chúa Trời 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 15: ĐỨC TIN NƠI CHÚA VỀ SỰ THỊNH VƯỢNG.. 3
 1. Được Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Của Kinh Luật. 3

 2. Phước Lành của Ápraham.. 3

 3. Thử Nghiệm Qua Kinh Nghiệm Cá Nhân. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 16: BẢY BƯỚC ĐỂ ĐẠT LOẠI ĐỨC TIN LỚN NHẤT (PHẦN I). 3
 1. Bước 1 – Tính Toàn Vẹn Của Lời Đức Chúa Trời 3

 2. Bước 2 – Sự Cứu Chuộc của Chúng Ta Tong Đấng Christ. 3

 3. Trong Huyết Chúa Có Quyền Năng. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng. 3


Bài 17: BẢY BƯỚC ĐỂ ĐẠT LOẠI ĐỨC TIN LỚN NHẤT (PHẦN 2). 3
 1. Bước 3 – Thực Tế Của Sự Sáng Tạo Mới 3

 2. Bước 4 – Thực Tế Của Mối Thông Công Giữa Chúng Ta Với Chúa Cha. 3

 3. Bước 5 – Thực Tế Uy Quyền Trong Danh Giê-Xu. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 18: BẢY BƯỚC ĐỂ ĐẠT LOẠT ĐỨC TIN LỚN NHẤT (PHẦN 3). 3
 1. Bước 6 – Thực Tế Của Sợ Công Chính Của Chúng Ta. 3

 2. Một Giao Ước Tốt Hơn. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng. 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 19: BẢY BƯỚC ĐỂ ĐẠT LOẠI ĐỨC TINLỚN NHẤT (PHẦN 4). 3
 1. Bước Thứ 7-Thực Tế của Thánh Linh Nội Trú: 3


Trong thời Cựu Ước, nơi ngụ dưới đất của Đức Chúa Trời là đền tạm, hay là đền thờ. Nhưng kể từ khi Đấng Christ đã chết trên cây thập tự, sống lại, và thăng thiên, sai Thánh Linh đến trên tín hữu vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài không còn cư ngụ trong Nơi Chí Thánh do con người làm ra. Thân thể chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. 3
 1. Hội Thánh Đầu Tiên Mặc Lấy Quyền Năng Từ Trời 3

 2. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 20: SÁU KẺ THÙ CỦA ĐỨC TIN.. 3
 1. Kẻ Thù Số 1-Không Hiểu Được Sự Kiện Trở Thành Tạo Vật Mới Trong Đấng Christ Nghĩa Là Gì 3

 2. Kẻ Thù Số 2-Không Hiểu Được Địa Vị Của Chúng Ta. 3

 3. Kẻ Thù Số 3: Không Hiểu Được Sự Công Chính. 3

 4. Kẻ Thù Số 4: Không Hiểu Đặc Quyền Để Dùng Danh Jêsus. 3

 5. Kẻ Thù Số 5: Không Hành Động Theo Lời Chúa. 3

 6. Kẻ Thù Số 6-Không Giữ Vững Sự Công Bố Về Đức Tin. 3

 7. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 21: LOẠI ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 3
 1. Lượng Đức Tin. 3

 2. Tin Và Nói-Chìa Khóa Của Đức Tin. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 22: ĐỨC TIN ĐỒNG CÔNG VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG.. 3
 1. Đức Tin Được Kiện Toàn. 3

 2. Bão Tố Của Cuộc Đời 3

 3. Tin Cậy Chúa Là Tin Cậy Lời của Ngài 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 23: CÁCH ĐỂ VIẾT THẺ TRÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI 3
 1. Bước 1: Nói Ra. 3

 2. Bước 2: Làm Theo. 3

 3. Bước 3: Nhận Lãnh. 3

 4. Bước 4: Kể Lại 3

 5. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 24: NGHI NGỜ CƯỚP ĐI CÁC PHƯỚC LÀNHSUNG MÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 3
 1. Có Đức Tin Bước Trên Mặt Nước. 3

 2. Có Đức Tin Để Đuổi Quỷ. 3

 3. Có Đức Tin Dẹp Yên Bão Tố. 3

 4. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 25: NHẬN ĐIỀU MÌNH NÓI RA.. 3
 1. Lời Báo Cáo Của Sợ Hãi 3

 2. Lời Báo Cáo Đức Tin. 3

 3. Câu Gốc Thuộc Lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3


Bài 26: CÁCH ĐỂ HUẤN LUYỆN TÂM LINH CON NGƯỜI 3
 1. Nguyên Tắc 1: Suy Gẫm Lời Đức Chúa Trời 3

 2. Nguyên Tắc 2: Thực Hành Lời Đức Chúa Trời 3

 3. Nguyên tắc 3: Để lời Chúa chiếm vị trí hàng đầu. 3

 4. Nguyên tắc 4: Tức thì vâng theo Tiếng của Tâm linh chúng ta. 3

 5. Câu gốc thuộc lòng: 3


BÀI HỌC ÁP DỤNG: 3

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

[newsletter_signup_form id=3]

 Thảo Luận

 Thảo Luận