LỜI CẦU NGUYỆN TIẾP NHẬN CHÚA

Lối Sống Mới

Đăng vào: 6 tháng trước

.

Chúa yêu bạn và muốn có một mối quan hệ cá nhân với bạn. Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa, bạn có thể làm việc này ngay bây giờ. Hãy mở lòng ra với Ngài và cầu nguyện lời cầu nguyện này… “Cha ơi, con biết con đã phạm tội với Ngài. Xin hãy tha thứ cho con. Hãy rửa sạch con. Con hứa sẽ tin cậy nơi Chúa Giê- su, Con Ngài. Con tin Ngài đã chết cho con – Ngài gánh tội lỗi của con trên chính Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Con tin rằng Ngài sống lại từ kẻ chết. Con dâng đời sống con cho Chúa Giê-su ngay bây giờ.

Cha ơi, cảm tạ Ngài về món quà tha tội và sự sống đời đời. Xin giúp con sống cho Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su. Amen”

Một khi bạn đã cầu nguyện tận đáy lòng thì Chúa tiếp nhận bạn, tẩy sạch bạn và khiến bạn tự do khỏi sự trói buộc của sự chết thuộc linh. Hãy để thì giờ đọc và học những câu Kinh Thánh này và xin Chúa nói chuyện với bạn khi bạn bước đi theo Ngài suốt cả cuộc đời này.

Giăng 3:16

1 Cô-rinh-tô 15:3-4

Ê-phê-sô 1:4

Ê-phê-sô 2:8-9

1 Giăng 1:9

1 Giăng 4:14-15

1 Giăng 5:1

1 Giăng 5:12-13

Hãy cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn tìm một hội thánh giảng dạy Kinh Thánh để bạn được khích lệ tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa Giê-su. Chúa luôn ở cùng bạn. Ngài sẽ dẫn dắt bạn mỗi ngày mỗi lúc và chỉ cho bạn cách để sống cuộc sống sung mãn mà Ngài dành cho bạn!