Chương kết: Lời Cầu Nguyện Cho Người Chưa Tin

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Đăng vào: 6 tháng trước

.

Chương kết: Lời Cầu Nguyện Cho Người Chưa Tin

Điều hứng thú nhất mà một cơ đốc nhân có thể làm là dẫn một người “ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng lạ lùng của Ngài” (2Phi 2:17). Thì giờ tôi để ra để dẫn dắt người ta đến với Chúa Giê-su làm cho tôi thoả nguyện như thì giờ tôi cầu nguyện cho họ.

Tuy nhiên, khi bạn cầu nguyện cho ai đó chống nghịch cùng Chúa thì là chuyện khác. Khi chúng ta cầu nguyện theo Lời Chúa cho những người này, chúng ta đang chuẩn bị để Thánh Linh can thiệp vào đời sống họ. Khi bạn đọc những lời cầu nguyện theo Kinh Thánh lớn tiếng, hãy nói tên của người đó mà tôi đã để trống cho bạn điền vào. Hãy tiếp tục “dội” thiên đàng cho đến khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lời. Phép lạ đang trên đường đến với bạn khi bạn đứng trên Êsai 55:11.

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì ban cho ______ một tâm linh mới và tấm lòng mới, cất lòng bằng đá ra khỏi thịt họ và ban cho họ tấm lòng nhạy bén và đáp ứng với Chúa trong Danh Chúa Giê-su (Êxê 11:19).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì đã đem ______ ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng lạ lùng trong Danh Chúa Giê-su (2Phi 2:17).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì ____ biết rằng Ngài đã cứu chuộc đời sống họ khỏi sự huỷ diệt và lấy sự nhân từ làm mão triều đội cho họ trong Danh Chúa Giê-su (Thi 103:4).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con tin nơi Ngài và Lời Ngài, cả nhà con sẽ được cứu trong Danh Chúa Giê-su (Công vụ 16:32).