Chương 5: Cầu Nguyện Cho Tài Chánh và Tiếp Trợ Vật Chất

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Chương 5: Cầu Nguyện Cho Tài Chánh và Tiếp Trợ Vật Chất

Cách đây nhiều năm, nhà tôi bắt đầu cầu nguyện để lên kế hoạch trả hết nợ của hai thẻ tín dụng. Cả hai thẻ này đều nợ hàng ngàn đô la. Chúng tôi đã dùng thẻ nhiều năm và dường như không trả nổi nợ. Bạn có bao giờ gặp nan đề đó chưa?

Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện Êsai 48:17 (Chúadạy chúng ta để được ích lợi), Châm ngôn 21:5 (“Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận”), và Phục truyền 8:18 (“Chính Chúa ban cho chúng ta khả năng để làm giàu”) cho chính chúng tôi và chức vụ chúng tôi. Đang khi chúng tôi đi hai chuyến truyền giáo hải ngoại khác nhau, Chúa bắt đầu phán với nhà tôi về việc trả hết nợ của thẻ tín dụng. Trong sự cầu nguyện, Chúa ban cho nhà tôi kế hoạch để trả hết nợ.

Chúng tôi về nhà và áp dụng kế hoạch của Ngài. Trong thời gian 5 tháng, chúng tôi trả hết hầu như là mười ngàn đô la nợ thẻ tín dụng!

Khi chúng tôi bắt đầu làm theo kế hoạch Chúa ban cho chúng tôi, Chúa bắt đầu tiếp trợ cách siêu nhiên số tiền vượt trội hàng tuần để trả hết những món nợ này! Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đây quả là một kế hoạch được Chúa sắp đặt.

Êsai 48:17 nói, “Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng dạy dỗ để ngươi được lợi ích, Đấng dẫn đường để ngươi đi theo.” Vì Ngài là Đức Chúa Trời siêu nhiên, khi
chúng ta bước theo kế hoạch của Ngài, Ngài làm công việc cáchsiêu nhiên. Đây thật sự là vượt ra khỏi điều bình thường và tôi vô cùng phấn khởi!

Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy những câu Kinh Thánh cầu nguyện dưới đây thích hợp cho nhu cầu của bạn và bắt đầu công bố những lời này nhiều lần trong ngày cho chính bạn và người thân của bạn. Sau đó hãy quan sát và xem những gì Chúa sẽ làm cho bạn!

Cha ơi, con trói buộc “người mạnh sức” của nghèo thiếu trên con và gia đình con trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Mat 12:29)!

Cha ơi, con trói linh nợ nần, linh thiếu thốn và linh giới hạn đang hoạt động chống lại con trong Danh Chúa Giê-su, và con phóng thích sự thịnh vượng của Ngài đến cho con (Mat 18:18)!

Trong Danh Chúa Giê-su, ta có đức tin của Chúa trong ta ngay bây giờ! Ta ra lệnh cho sự trói buộc về tài Điểm neo chánh lìa khỏi ta ngay bây giờ! Ta quăng mày xuống biển! Chúa ơi, Ngài phán rằng nếu con nói bằng môi miệngtin trong lòng thì
con sẽ thấy nó ứng nghiệm! Con nói bằng môi miệngcon tin trong lòng nên con tin là con nhận được (Mác 11:22-24)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho con khả năng làm ra của cải, xác chứng giao ước với con trong Danh Chúa Giê-su (Phục 8:18)

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì khiến con thành “ống dẫn” cung ứng cho hội thánh Ngài. Con giống như người “mang bình nước” và con giúp đỡ những người thiếu thốn trong Danh Chúa Giê-su (Lu 22:10-12).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con siêng năng thực hiện kế hoạch của con nên con sẽ được ích lợi trong Danh Chúa Giê-su (Châm 21:5)!

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài thưởng cho con bởi vì con đã siêng năng tìm kiếm Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Hê 11:6).

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì dạy dỗ con để được ích lợi (điều gì tốt nhất cho con) và hướng dẫn con trong con đường mà con phải đi trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 48:17)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài nhớ đến con, ban cho con và con cái con được thêm lên ngày càng hơn trong Danh Chúa Giê-su (Rô 4:17)!

Cha ơi, con cảm ơn ngài vì con được trồng trong nhà Chúa nên con được tươi tốt trong Danh Chúa Giê-su (Thi 92:13)!

Cha ơi, con yêu mến Ngài nên con có được quyền để nhận của cải, tôn trọng, giàu có và thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Châm 8:18)

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì đổ phước hạnh dư dật trên con và làm tươi mới con và ban cho con dư dật để con ban phát cho người nghèo trong Danh Chúa Giê-su (Thi 68:9-10).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì ban của cải cho con và làm cho kho báu con đầy tràn trong Danh Chúa Giê-su (Châm 8:21)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con thuộc về Ngài, con nhận gấp đôi cơ nghiệp của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 61:7)!

Chúa ơi, con thoả thích nơi Lời Ngài nên mọi việc con làm đều được thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 1:2-3)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì ban cho con thành công, ân huệ và thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 1:2-3)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con yêu mến Lời Ngài và không xoay khỏi nó nên Ngài sẽ làm cho con thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Giô 1:7)!

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì con được thịnh vượng phần tâm linh, hồn và thân thể trong Danh Chúa Giê-su (3Gi 2)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài thoả thích nơi sự thịnh vượng của con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 35:26)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì con là người dâng hiến, nên Ngài sẽ lấy đấu đầy, nhận lắc và đổ tràn cho con trong Danh Chúa Giê-su (Lu 6:38)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì chu cấp hạt giống để con gieo, cũng nhân cấp tài khoản của con khi con dâng và thêm lên trong sự công chính của con. Ngài làm cho con giàu có trong mọi cách để con rời rộng trong mọi dịp tiện trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 9:10-11)!

Con cảm ơn Ngài vì đáp ứng mọi nhu cầu của con theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Danh Chúa Giê-su (Phi 4:19)!

Vì con là người nộp phần mười, con biết Ngài sẽ mở cửa sổ trên trời và đổ phước đến nỗi con không có chỗ chứa trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Malachi 3:10)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng chăn chiên của con và con sẽ không thiếu thốn gì trong Danh Chúa Giê-su (Thi 23:1)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì ban cho con mọi thứ con cần liên hệ đến sự sống và sự tin kính. Con nhận được điều này bởi sự hiểu biết Chúa Giê-su trong Danh kỳ diệu của Ngài (2Phi 1:3).

Cha ơi, khi con trước tiên tìm kiếm Ngài và sự công chính của Ngài (lề lối làm việc của Ngài) thì mọi điều khác con cần và muốn sẽ được thêm cho con trong Danh Chúa Giê-su (Mat 6:33)!

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài phục hồi mọi thứ mà sâu bọ cắn nuốt của con trong Danh Chúa Giê-su (Giô-ên 2:25)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài được tồn chứa cho con và Ngài ban nó cho con trước mặt con người trong Danh Chúa Giê-su (Thi 31:19)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì con tôn trọng Ngài bằng số tiền mà Ngài đã ban cho con và Ngài khiến con bước đi trong sự thịnh vượng trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Châm 3:9-10)!

Cha ơi, con suy gẫm Lời Ngài ngày và đêm để đường lối con được thịnh vượng và con sẽ có thành công mỹ mãn trong Danh Chúa Giê-su (Giô 1:8).

Chúa ơi, con gieo rời rộng nên con gặt rời rộng trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 9:6)

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì con bày tỏ sự tha thứ nên lời cầu nguyện của con không bị ngăn trở và con được thịnh vượng trong Danh thánh của Chúa Giê-su (Mác 11:25).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài khiến mọi ân huệ và phước hạnh vật chất đến trên đời sống con cách dư dật để con luôn luôn có đủ và có dư dật để làm mọi việc lành mà Ngài muốn con dâng trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 9:8)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài còn chu cấp cho người nghèo và người thiếu thốn bởi lòng tốt lành của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 68:10)!

Trong Danh Chúa Giê-su, dù khởi đầu của con dường như bé nhỏ nhưng tương lai của con chắc chắn được thịnh vượng (Gióp 8:7)!

Cha ơi, con ôm ấp và tôn trọng sự hiểu biết và khôn ngoan của Ngài nên con được thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Châm 19:8).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài thưởng cho con sự thịnh vượng trong Danh Chúa Giê-su (Châm 13:21)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì đã làm cho con được thịnh vượng vì con tin cậy Ngài trong mọi sự trong Danh Chúa Giê-su (Châm 28:25).

Chúa ơi, con tin cậy Ngài và làm điều lành nên con có thể ở trong xứ và được Ngài nuôi nấng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 37:3).

Cha ơi, trong Danh Chúa Giê-su, con sẵn lòng và vâng lời Ngài nên con sẽ ăn điều tốt nhất của xứ (Êsai 1:19)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài mở kho báu thiên đàng cách dư dật cho con ngày hôm nay trong Danh Chúa Giê-su (Phục 28:12).